Легализация на документи


Процесът на легализация удостоверява истинността (валидността) на всеки един документ, издаден в Република България и подлежащ на легализация. Легализацията се извършва от Дирекция "Консулски отношения" към Министерство на външните работи, и допълнително от съответното Министерство според вида на заверявания документ.

Сроковете за легализация биват три:
– нормален
– бърз
– експресен
като те зависят строго индивидуално от всеки отделен документ.

На легализация подлежат и документи, издавани от различни държави за България. Документи, идващи от Страни – членки по Хагската конвенция от 05 октомври 1961 г, е задължително да носят печат Апостил. Документи, идващи от други държави е нужно да притежават печат на Министерство на външните работи на съответната държава. Документи, не попадащи в горните два случая следва да носят печат на Посолство на Република България в съответната държава. Ако ваш документ не е в никой от двата случая, не се колебайте да ни запитате чрез сайта или по телефон.

Дали един документ ще бъде легализиран или придружен само от лицензиран превод, зависи от това как документа се изисква да бъде представен от вас в чужбина.

Заверка на български документи в чуждестранни представителства (консулства, посолства) в Република България

Ако вашият казус налага това, можем да извършим услугата по заверка на документите ви в чуждестранни посолства и консулства на територията на Р България.

Легализацията на документи е удостоверяване на автентичността на документа. Извършва се за документи, необходими за чужбина или издадени там. Легализацията представлява заверки в различните държавни или частни инстанции, като последната инстанция в България е oтдел "Консулски отношения" към Министерство на Външните работи на Република България.

Документи от чужбина

  • Всички официални документи, издадени в чужбина, подлежат на легализация, т.е. заверка подписа на преводача за верността на направения им превод. От 01.03.2018 г. режимът на легализация на документите от чужбина е променен, а именно – заверката на подписа на преводача не се извършва вече от МВнР, а от нотариус.
  •   България е ратифицирала Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове сключена на 5 октомври в Хага, известна като Хагската конвенция. Съгласно тази конвенция всички документи, издадени от страните, които са ратифицирали конвенцията, трябва да са снабдени с т. нар. APOSTILLE - печат, който се поставя от упълномощените власти в съответната държава (обикновено Министерство на правосъдието, общинска или полицейска служба). По този начин се избягва допълнителното заверяване на документите, идващи от чужбина, в съответните дипломатически и консулски представителства в България.
  • Съществува и друг режим за легализация на документи с някои страни на основание т. нар. договори за правна помощ. Това са нормативни документи - договори, сключени между България и други страни (например страните от бившия социалистически лагер). Все пак съществува възможност за отказ от страна на МВнР да извърши легализация на документи, идващи от някои от тези страни, поради специфичните условия посочени в съответния договор или поради промяна на междудържавните отношения.

Документи за чужбина

Почти винаги официалните документи, предназначени за чужбина, подлежат на легализация и/или заверка на верността на направения им превод. За целта е необходимо тези документи да преминат през различни заверки, удостоверяващи истинността им. Например едно свидетелство за съдимост трябва да бъде в оригинал, след което да се завери от Министерство на Правосъдието на Р. България, където му се поставя т. нар. АПОСТИЛ съгласно конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове, сключена на 5 октомври в Хага известна като Хагската конвенция. Съгласно тази конвенция всички документи, идващи или заминаващи за страните, ратифицирали конвенцията, трябва да са снабдени с т. нар. APOSTILLE - печат, който се поставя от упълномощените власти в съответната държава (обикновено от МВнР, Министерство на правосъдието, НАЦИД, общинска или полицейска служба). След това този документ се превежда и преводът му се заверява в отдел "Консулски отношения" към МВнР.


Content
LivedaMed2000